Koszyk

Tutaj znajdziesz najnowsze wpisy i informacje na temat radonu

Dyrektywa Rady Euratom BSS

By Ogólne, podstawowe No Comments

Zapisy Dyrektywy Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego określanej też jako Dyrektywa BSS zostały wprowadzone do Polskiego Prawa Atomowego jesienią 2019 roku.

Konieczność wykonywania pomiarów stężenia radonu w miejscach pracy

Zmiany te będą miały wpływ na zwiększenie świadomości ryzyka wynikającego z ekspozycji na radon w budynkach. Jednym z ważniejszych punktów Dyretywy jest wprowadzenie poziomu referencyjego 300 Bq/m3.

Treść Dyrektywy jest dostępna tutaj. Zobacz też naszą animację o pomiarach radonu w miejscach pracy. Przyjemnego oglądania!

Jak zmierzyć poziom radonu?

By pomiary No Comments

Jak zmierzyć poziom radonu?

Radon jest bezbarwnym gazem szlachetnym, bez zapachu i smaku. Ma jeszcze jedną ważną właściwość – jest promieniotwórczy. To oznacza, że rozpada się z emisją promieniowania jonizującego. Jest to typ promieniowania, który może prowadzić do uszkodzeń na poziomie komórkowym. To z kolei może skutkować zachorowaniem na chorobę nowotworową. Szacuje się, że promieniowanie związane z ekspozycja na radon i jego pochodne, jest odpowiedzialne za niemal 14% przypadków raka płuc na świecie. Przebywanie w warunkach podwyższonego stężenia radonu powoduje wzrost ryzyka zachorowania. Ale skąd mamy wiedzieć, czy stężenie tego gazu w naszym otoczeniu jest wysokie? I kiedy można uznać poziom stężenia radonu za niebezpieczny? Kluczowe jest wykonanie pomiarów.

Radon pochodzi z Ziemi

Radon występuje naturalnie w powietrzu, glebie i wodzie. Powstaje w Ziemi, jako produkt rozpadu innego pierwiastka – Uranu. Z Uranu powstaje rad, a z radu – radon. Jako gaz łatwo przenika do atmosfery stając się jednym ze składników powietrza, którym oddychamy. Wnika też do wnętrza budynków przez nawet najmniejsze szczeliny w ich konstrukcji. W pomieszczeniach w bezpośrednim sąsiedztwie podłoża, a więc w piwnicach i pomieszczeniach na parterze najczęściej poziom radonu jest najwyższy. Nie jest to jedyna zasada. Poziom stężenia radonu zależy też od innych czynników, jak szczelność okien, wentylacja.

Do pomiaru radonu wykorzystuje się specjalne detektory

Nie ma innego sposobu, aby poznać poziom radonu w powietrzu niż wykonanie pomiaru. Co więcej, pomiary należy wykonać używając specjalnie do tego stworzonego detektora. Ale czy to oznacza, że pomiar jest skomplikowany? W rzeczywistości to, co musi wykonać użytkownik, aby zmierzyć poziom radonu jest niezwykle proste. Wystarczy po otrzymaniu przesyłki z Laboratorium wyjąć detektory z opakowania i umieścić je w wyznaczonych miejscach – zgodnie z dołączoną instrukcją. Trzeba w tym momencie zanotować datę, jako początek pomiaru. Zwykle detektory umieszcza się w pomieszczeniu, w którym domownicy spędzają najwięcej czasu – w salonie, jadalni, sypialni. Jeśli pomieszczenie ma dużą powierzchnię, bo np. salon połączony jest z kuchnią – warto umieścić dwa detektory. W przypadku pomiarów w miejscach pracy, szczegółowe wytyczne znajdziesz na naszej stronie internetowej www.radonova.pl, w zakładce „Miejsca pracy”. Detektorów nie należy przestawiać w trakcie pomiaru. Poza tym, nie wymagają specjalnego traktowania, a domownicy powinni zachowywać się tak, jak zwykle. Dotyczy to np. otwierania okien i wietrzenia pomieszczeń w czasie trwania pomiaru.

Po upływie określonego czasu, detektory należy zapakować, zanotować datę (koniec pomiaru) i odesłać do Laboratorium. Tam już nasi specjaliści zajmą się resztą, czyli analizą detektorów i przygotowaniem raportu, w którym zamieszczą wynik w postaci tzw. średniorocznego stężenia radonu w powietrzu.

Czy detektory są bezpieczne?

Detektory, które wykorzystuje Radonova są w pełni bezpieczne. Nie mają żadnego wpływu na ludzi czy zwierzęta w ich otoczeniu. Technicznie rzecz biorąc jest to umieszczony w odpowiednio zaprojektowanej obudowie kawałek polimeru o specjalnych właściwościach fizykochemicznych. Nie należy jednak otwierać obudowy, ponieważ pomiar nie będzie miarodajny.

Co to jest radon?

By podstawowe No Comments

W Polsce o radonie nadal mówi się niewiele. Z przeprowadzonej ostatnio przeze mnie ankiety wynika, że ponad 20 procent osób nigdy wcześniej o nim nie słyszało. Wśród pozostałych niespełna 80% ankietowanych, większość wie, że radon to pierwiastek chemiczny.

Ale skąd się bierze radon?

Gdzie jest go najwięcej? Jak to się dzieje, że pierwiastek powstający w glebie przedostaje się do naszego domu? To są pytania, na które niewielu z nas potrafi prawidłowo odpowiedzieć.

Zacznijmy od początku. Gleba zawiera różnego rodzaju minerały i związki chemiczne o rozmaitych właściwościach, także naturalne pierwiastki promieniotwórcze, jak uran i powstający z niego rad. Są one częścią tzw. naturalnych szeregów promieniotwórczych czyli łańcuchów pierwiastków, które przy przemianie tworzą kolejne i co ważne, jednocześnie emitują promieniowanie nazywane promieniowaniem jonizującym. W ten sposób z uranu powstaje rad, a z radu – radon. Radon jest gazem szlachetnym. Znajduje się wielu elementach otaczającego nas środowiska – w glebie, w której powstaje, w powietrzu atmosferycznym i w wodzie, w której stosunkowo łatwo się rozpuszcza.

Radon jest pierwiastkiem promieniotwórczym

Radon podobnie jak pierwiastki, z których powstaje, jest pierwiastkiem radioaktywnym. Rozpada się tworząc krótkożyciowe produkty rozpadu radonu, czemu towarzyszy emisja promieniowania jonizującego. Sam radon jako gaz jest w znacznej mierze wdychany i wydychany, jednak izotopy powstałe przy jego przemianie to metale ciężkie takie jak ołów, polon czy bizmut. One także mają właściwości promieniotwórcze. Co więcej, łączą się z cząstkami obecnymi w powietrzu tworząc promieniotwórcze aerozole. Osadzają się one w różnych częściach układu oddechowego, w zależności od rozmiaru i tam dalej ulegają przemianom i stają się wewnętrznym źródłem promieniowania jonizującego oddziałującego na ludzki organizm.

Radon a zdrowie

Oddziaływanie promieniowania jonizującego na tkanki może uszkadzać komórki lub prowadzić do powstania mutacji. Następstwem takich zmian może być indukcja choroby nowotworowej. Jak donosi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), promieniowanie jonizujące pochodzące od radonu i jego pochodnych stanowi drugi po paleniu papierosów czynnik wywołujący nowotwory układu oddechowego u ludzi. Statystyczny wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór pojawia się, gdy organizm jest poddawany działaniu podwyższonego stężenia radonu.

Ale co znaczy „podwyższone” stężenie? Średnie stężenie radonu jest różne w zależności od miejsca pomiaru i położenia geograficznego, ale także zmienia się w ciągu doby i w zależności od pory roku. W powietrzu wewnątrz budynków w Polsce stężenie radonu wykosi ok. 50 Bq/m3. W powietrzu na zewnątrz – jest nawet pięciokrotnie niższe. Dlaczego? I skąd radon bierze się w naszych domach?

Skąd się bierze radon w naszych domach?

Za przenikanie radonu do wnętrza budynków jest odpowiedzialna niewielka różnica ciśnienia, która wywołuje tzw. efekt kominowy. Mówiąc obrazowo, powietrze z podłoża, na którym ustawiony jest budynek, jest „zasysane” przez szczeliny w fundamentach. Jeżeli nie zapewniamy odpowiedniej wentylacji, mamy szczelne okna, wówczas ilość radonu się zwiększa.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej i obowiązującej w Polsce Ustawy Prawo Atomowe, poziom referencyjny stężenia radonu wynosi 300Bq/m3.

Jak wykonać pomiar?

Radon jest bezbarwny, nie ma smaku ani zapachu. Dlatego aby stwierdzić, jak wysokie jest stężenie, należy wykonać pomiar odpowiednim detektorem. Wystarczy zamówić detektory, rozmieścić je w domu zgodnie z dołączoną instrukcją, po określonym czasie odesłać do laboratorium do analizy (zwykle jest to czas od 1 do 3 miesięcy) i… czekać na raport z wykonanych pomiarów.