Skip to main content

REGULAMIN SERWISU WWW.RADONOVA.PL

Serwis internetowy www.radonova.pl jest przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy Użytkownikiem a Radonova Laboratories AB. jako Administratorem Serwisu internetowego w chwili jego użytkowania. W przypadku, gdy uzgodnienia szczegółowe dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, właściwa informacja zostanie zamieszczona w odpowiednim miejscu. Wówczas obowiązują szczegółowe warunki użytkowania. Poniżej zamieszczamy ważne informacje dotyczące korzystania z naszego serwisu internetowego.

Serwis należy do Radonova Laboratories AB, ID number 556690-0717. W każdej chwili mogą się Państwo skontaktować z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@acte.pl lub dzwoniąc pod numer tel.: +48 22 33 60 200.

 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Administrator – Radonova Laboratories AB,  ID number 556690-0717, z siedzibą w 751 38 UPPSALA, Szwecja
 • Regulamin – niniejszy regulamin,
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.radonova.pl,
 • Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.

2.Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom możliwości:
  • przeglądania zawartości Serwisu,
  • zalogowania się do konta użytkownika,
  • pobrania raportu analitycznego w formacie PDF na dysk komputera lub do pamięci urządzenia po zalogowaniu się do konta Użytkownika,
  • skontaktowania się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu skontaktowania się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego,
  • posiadanie numeru klienta i hasła – w celu zalogowania się do swojego konta.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności.
 6. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

3.Zawartość Serwisu

 1. Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe oraz graficzne.
 2. Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.
 3. Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Na zawartość Serwisu składa się również formularz, który pozwala skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.

4.Materiały dodatkowe

 1. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może udostępniać Użytkownikowi do pobrania dodatkowe materiały, takie jak raporty analityczne.
 2. Dodatkowe materiały mogą być dostępne po zalogowaniu się do konta Użytkownika. Materiały mogą być rozpowszechnianie jako pliki PDF.

6.Konto Użytkownika

 1. Użytkownik może zalogować się do konta w Serwisie.
 2. W celu zalogowania się do konta, Użytkownik musi podać numer klienta i hasło zawarte w zamówieniu.
 3. W ramach konta Użytkownik może określić właściwość i lokalizację pomiaru, a także datę jego rozpoczęcia i zakończenia oraz wyświetlić/pobrać raport analityczny.

7.Reklamacje

 1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • oznaczenie Użytkownika,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację,
  • żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. biuro@acte.pl.
 4. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.

8.Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies.

9.Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń. Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przerwami w dostępności Serwisu.
 3. Administrator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi. W takiej sytuacji, Administrator powiadomi o swojej decyzji Użytkownika.

10.Pozostałe postanowienia

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w Serwisie.
 2. Użytkownicy, którzy posiadają konto w Serwisie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu ich dotyczącej, pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzeniem korespondencji elektronicznej jest Radonowa Laboratories AB
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@acte.pl.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym są przetwarzane w następujących celach:
 • prowadzenia korespondencji, odpowiedzi na otrzymaną od Państwa korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji, o które Państwo proszą;
 • dalszej obsługi korespondencji z Państwem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Państwo się do nas zwracają;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 1. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze prowadzonej z Państwem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Państwa dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych.
 5. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 6. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji za pomocą formularza kontaktowego.
 7. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.

Klauzula informacyjna dla Klientów

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), a także w związku z naszą współpracą, przedstawiamy następujące informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: Administratorem Państwa danych osobowych jestRadonova Laboratories AB,  ID number 556690-0717, z siedzibą w 751 38 UPPSALA, Szwecja

 1. , tel.: +48 22 33 60 200, adres e-mail: biuro@acte.pl (dalej „Administrator”).
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@acte.pl.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w następujących celach:
 • zawarcia, realizacji i zakończenia umowy, w tym realizacji zamówień (art. 6. ust.1 lit. b RODO),
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: rachunkowości, podatkach oraz z innych zobowiązań wywodzących się z obowiązujących regulacji, np. możliwość wystawienia faktury (art. 6. ust.1 lit. c RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora jakimi są kontakt z Klientami, oraz ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. W przypadku zawierania umowy bezpośrednio pomiędzy Państwem a Administratorem, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów zawarcia umowy oraz jej wykonania.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, trwania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Na zasadach opisanych w RODO, Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 5. Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.