Aspekty środowiskowe

Informacje ogólne

Odpowiedzialność za środowisko jest naturalną częścią naszych działań. Obejmuje dążenie do ochrony środowiska i robienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby przyczynić się do zrównoważonego ekologicznie rozwoju.

Nasze usługi w postaci pomiarów radioaktywności są częścią procesu zaprojektowanego w celu zapewnienia lepszej ochrony ludzi przed promieniowaniem jonizującym. Jesteśmy również stale zaangażowani w działania mające na celu podnoszenie świadomości na temat promieniowania, a także rozwiązywanie innych problemów środowiskowych. Nasze produkty i procesy mają na celu wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Staramy się również rozsądnie wykorzystywać energię, wodę i materiały. Nasze cele środowiskowe powinny być zgodne z krajowymi celami dotyczącymi środowiska.

Ochrona środowiska

Nasze produkty i procesy mają na celu, w całym cyklu życia, wywierać jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Naszym celem jest zapobieganie zanieczyszczeniom i, oczywiście, przestrzeganie odpowiednich przepisów ochrony środowiska. Staramy się również ograniczyć zużycie energii, wody i materiałów.

Ważnymi celami są dla nas:

  • Ograniczanie ilości wytwarzanych przez nas odpadów dzięki wykorzystaniu produktów i opakowań, które można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi w większym stopniu,
  • Ograniczanie zużycia substancji chemicznych
  • Zwiększanie świadomości na temat promieniowania jonizującego i innych problemów środowiskowych wśród naszych pracowników, klientów, dostawców i ogółu społeczeństwa

Chcemy, aby działania proekologiczne odgrywały dynamiczną rolę w naszej firmie i wprowadzały ciągłe ulepszenia. Staramy się to osiągnąć przez

  • Nieustanne dążenie do osiągnięcia deklarowanych celów środowiskowych i rozwijania nowych
  • Maintaining an open dialogue on our efforts to improve our environmental performance
  • Zapewnienie ciągłego szkolenia w zakresie ochrony środowiska dla wszystkich pracowników
  • Zapewnienie, aby wszyscy pracownicy mieli poczucie osobistej odpowiedzialności za nasze wysiłki w zakresie ochrony środowiska
  • Zachęcanie naszych klientów i dostawców do poprawy ich ekologiczności oraz
  • Otwarte zgłaszanie naszych działań na rzecz środowiska naszym klientom, dostawcom i ogółowi społeczeństwa.

Nasze wysiłki proekologiczne są gwarantowane przez zobowiązanie do przestrzegania europejskich i międzynarodowych norm środowiskowych oraz nasze własne procedury.

Dla Radonova,

Karl Nilsson, Managing Director

Osoba do kontaktu
Lars Burman
Environment and Quality Manager